Báo cáo Tài chính bán niên (Công ty mẹ và hợp nhất) đã được soát xét

Cho kỳ kế toán từ ngày 01-01-2023 đến ngày 30-6-2023

1. CBTT BCTC bán niên. Xem và download tại đây.

1.1. Báo cáo tài chính bán niên - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

1.2. Báo cáo tài chính bán niên - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

2. Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng năm 2023 (sau soát xét) thay đổi trên 10% so với 6 tháng năm 2022 (sau soát xét) - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

3. Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng năm 2023 (sau soát xét) thay đổi trên 10% so với 6 tháng năm 2022 (sau soát xét) - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

4. Giải trình ý kiến của kiểm toán - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

5. Giải trình ý kiến của kiểm toán - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

Lĩnh vực hoạt động