Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

1. CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Xem tại đây.

1.1. BCTC Hợp nhất. Xem tại đây.

1.2. BCTC Công ty mẹ. Xem tại đây.

2. CBTT Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên đối với BCTC năm 2021. Xem tại đây.

3. CBTT Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Xem tại đây.

3.1. Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán - Hợp nhất. Xem tại đây.

3.2. Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán - Công ty mẹ. Xem tại đây.

4. CBTT Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 trước và sau kiểm toán. Xem tại đây.

4.1. Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 trước và sau kiểm toán - Hợp nhất. Xem tại đây.

4.2. Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 trước và sau kiểm toán - Công ty mẹ. Xem tại đây.

5. CBTT Văn bản giải trình LNST TNDN năm 2021 thay đổi trên 10% so với năm 2020. Xem tại đây. 

5.1. Văn bản giải trình LNST TNDN năm 2021 thay đổi trên 10% so với năm 2020 - Hợp nhất. Xem tại đây.

5.2. Văn bản giải trình LNST TNDN năm 2021 thay đổi trên 10% so với năm 2020 - Công ty mẹ. Xem tại đây.