Sơ đồ tổ chức PECC1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TÀI ANH

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN HỮU CHỈNH

Thành viên HĐQT

TRẦN THÁI HẢI

Thành viên HĐQT

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Thành viên HĐQT

NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Thành viên HĐQT

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                  

                                                  NGUYỄN HỮU CHỈNH

                                                   Tổng Giám Đốc

ĐẶNG HOÀNG CẦM

Phó Tổng Giám Đốc

 

TRẦN THÁI HẢI

Phó Tổng Giám Đốc

 

 

NGUYỄN KIM CƯƠNG

Phó Tổng Giám Đốc

 

  • 06/07/2010 04:46

Lĩnh vực hoạt động