CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

A: Đề xuất đầu tư  B: Bổ sung quy hoạch  C: Nghiên cứu Tiền khả thi  D: Nghiên cứu khả thi  E: Thiết kế kỹ thuật

F: Thiết kế Bản vẽ thi công  G: Hồ sơ mời thầu   H: Thẩm tra NCKT    I: Thẩm tra TKKT   K: Tư vấn giám sát  L: Tư vấn quản lý

  • 10/06/2019 03:45

Lĩnh vực hoạt động