VSD chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018