Thông báo v/v Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Nội dung chi tiết xem và download tại đây.