CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

A: Bổ sung quy hoạch   B: Nghiên cứu khả thi (FS)   C: TKKT - TK BVTC    D: Lập HSMT

E: Thẩm tra FS    F: Thẩm tra TKKT   G: Tư vấn giám sát   H: Tư vấn quản lý

  • 10/06/2019 03:45

Lĩnh vực hoạt động