CÁC DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN

A: Quy hoạch   B: Khảo sát   C: Đề xuất đầu tư - Lập DAĐT   D: Nghiên cứu Tiền khả thi (Pre-FS)    E: Nghiên cứu Khả thi (FS)

F: Lập Dự toán - Điều chỉnh TDT   G: TK cơ sở - TKKT - TKBVTC   H: Lập HSMT    K: Tư vấn giám sát    L: Thẩm tra

  • 10/06/2019 11:46

Lĩnh vực hoạt động