PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 26/4/2019 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 25 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 74,429% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Tới tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các ông Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban quản lý vốn, ông Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban quản lý đầu tư, cùng thành viên các ban của EVN.

Về phía PECC1 có đầy đủ các ông là thành viên HĐQT, thành viên ban TGĐ Công ty, thành viên Ban kiểm soát và lãnh đạo của nhiều đơn vị trong Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa gồm Ông Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT - kiêm TGĐ Công ty; Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, thành viên HĐQT - Phó TGĐ; Ông Trần Thái Hải, thành viên HĐQT; ông Nguyễn Đức Thành, thành viên độc lập HĐQT; và ông Nguyễn Đức Tuấn, thành viên HĐQT.

Thay mặt Ban Lãnh đạo, ông Phạm Nguyên Hùng đã đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội. Ông cho biết, năm 2018 là năm bản lề Công ty bắt đầu triển khai tái cấu trúc tổng thể Công ty theo Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Theo đó Công ty chú trọng đến các mục tiêu về cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh, thu gọn đầu mối, phát triển năng lực tư vấn, quản trị và quản lý nội bộ, v.v.. hướng tới phát triển bền vững. Trong năm 2018 Công ty đã ký nhiều hợp đồng mới với tổng giá trị khoảng 603 tỷ đồng, tăng khoảng 13,8% so với năm 2017; trong đó, các hợp đồng thuộc lĩnh vực thủy lợi (là lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty) khoảng 70 tỷ (chiếm tỷ trọng 11,6%). Tổng doanh thu của Công ty trong năm 2018 đạt 657,771 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 6%; lợi nhuận trước thuế đạt 20,382 tỷ đồng, gấp 4,7 lần kế hoạch năm. Ông Phạm Nguyên Hùng cũng cho biết, tuy tài chính năm 2018 vẫn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã thực hiện phần lớn các nghĩa vụ tài chính trong năm và khắc phục một phần tồn tại từ các năm trước. Báo cáo nhấn mạnh việc Công ty ưu tiên thực hiện mục tiêu bán NMTĐ Sông Bung 5 để tạo tiền đề lành mạnh hóa tài chính, từng bước thực hiện tái cấu trúc theo chiến lược tổng thể được phê duyệt, bao gồm các mục tiêu chính như sau:

     + Bán NMTĐ Sông Bung 5 theo phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt.

    + Thực hiện tái cấu trúc về lĩnh vực kinh doanh, trong đó ưu tiên phát triển ngành nghề tư vấn cốt lõi, từng bước mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực thủy lợi, EPC trạm, năng lượng tái tạo.

    + Tái cấu trúc về tài chính, quản trị, trong đó ưu tiên củng cố xây dựng năng lực tư vấn và chuyên môn; quản trị tài chính minh bạch, hiệu quả; xây dựng cơ chế đãi ngộ người lao động hợp lý...

     + Hoàn thành tổ chức sắp xếp các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ.

     + Xây dựng phương án tái cơ cấu các Công ty TNHH MTV do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.

     + Giảm quy mô nhân sự tối thiểu 10%.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PECC1 đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm. Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch của Công ty trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả khả quan trong năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:  

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;

- Phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ tới ĐHĐCĐ thường niên 2020

- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018

- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2019

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Tập thể ban lãnh đạo Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu, nhưng tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đại biểu và cổ đông tới tham dự cuộc họp

Ông Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT - kiêm TGĐ Công ty phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Phó TGĐ Công ty phát biểu tại cuộc họp

Cổ đông chất vấn tại cuộc họp

Đoàn chủ tọa trả lời chất vấn của cổ đông

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

  • 26/04/2019 01:56