Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

1. Văn bản công bố thông tin. Xem và download tại đây.

2. Báo cáo tài chính_Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

3. Báo cáo tài chính_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

4. Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán_Công ty Mẹ. Xem và download tại đây.

5. Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

6. Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 5% trước và sau kiểm toán_Công ty Mẹ. Xem và download tại đây.

7. Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 5% trước và sau kiểm toán_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

8. Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 (đã kiểm toán) thay đổi trên 10% so với năm 2021 (đã kiểm toán)_Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

9. Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 (đã kiểm toán) thay đổi trên 10% so với năm 2021 (đã kiểm toán)_Hợp nhất. Xem và download tại đây.