Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

- Văn bản CBTT. Xem chi tiết và download tại đây.

- Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 - Công ty mẹ. Xem chi tiết và download tại đây.

- Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 4/2020 - Công ty mẹ. Xem chi tiết và download tại đây.

- Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 - Hợp nhất. Xem chi tiết và download tại đây.

- Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 4/2020 trên báo cáo hợp nhất. Xem chi tiết và download tại đây.